Hírek

Elérhetőségek

Álláspályázat TESZ vezető

Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.12.19-2023.12.18.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet irányítása, szervezése, pályázatok műszaki feladatainak ellátása, a megvalósítás koordinálása. Kommunális ellátás, település üzemeltetés szervezése, önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok ellátása, közhasznú-közcélú közmunka foglalkoztatottak munkájának szervezése, koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, Főiskolai, vagy Egyetemi végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

  • közfoglalkoztatási feladatokban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri,
 • nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. december 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8181 Berhida, Veszprémi út 1-3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/469-1/2018, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
 • Elektronikus úton Szabó Nikolett részére a munkaugy@berhida.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Veszprém megye, 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3.

 

 A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követően a Képviselő-testület 2018. november 29-i ülésén dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Újonnan létesített jogviszony esetén három hónap próbaidő kikötésével. A magasabb vezető részére biztosított pótlék mértéke a közalkalmazotti pótlékalap 250 %-a. A benyújtás határidején a Berhida Város Önkormányzathoz való beérkezés időpontját kell érteni. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.berhida.hu honlapon szerezhet.

 

Csatolmány(ok):